Mevzuat Servisi

Yayın Tarihi
Onaylanmış Kişi Statüsü İçin Gereken Koşullar – SGK İşçi Sayısı Hk.

Gümrük Yönetmeliği’nin “Onaylanmış Kişi Statüsü İçin Gereken Özel Koşullar” başlıklı 24 üncü maddesi uyarınca; “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde en az otuz işçi istihdam ediyor olması” gerekmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

15.03.2021
Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nın Rusya'da Tüm Gümrük İdarelerini Kapsayacak Şekilde Uygulamaya Alınması Hk.

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) Sistemi; Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan ve iki ülke arasındaki ticarette sevk edilen eşyaya ilişkin bilgilerin iki ülkenin gümrük idareleri arasında elektronik yolla önceden değişimine dayanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ’in Eklerinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esaslar 2021/9 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hk. (ABD Menşeli Ürünler)

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına ilişkin 2018/11973 sayılı Karar 21.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Gümrük Müşavirleri Derneği

15.03.2021
Kolay İhracat Noktaları – 2021/08 Sayılı Genelge Hk.

İzinli Gönderici Yetkisi; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında transit edilecek ihracat eşyasına ilişkin gümrük işlemlerinin, belirlenen koşulları sağlayan yetki sahibi firmanın kendi tesislerinde yapılarak iç gümrük idaresine getirilmeden, doğrudan sınır gümrük idaresine götürülebilmesine olanak sağlamaktadır.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
Antrepoda Kağıtsız Beyanname Uygulamaları Hk.

“Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında antrepo beyannamesi ve eklerinin de elektronik ortama alınması ve işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda daha öncesinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulamaya başlanmış olup, 29.03.2021 tarihinden itibaren uygulamanın belirlenen gümrük idarelerinden* yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğü 2021/6 sayılı Genelge ile; Aşağıda tanımlarına yer verilen eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olması ve çeşitli ihtilafların oluşması sebebiyle, söz konusu eşyaların sınıflandırılmasına dair düzenlemede bulunmuştur.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
2021 Yılı “Dış Ticaret Sermaye Şirketleri” Listesi Hk.

2021 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketleri belirleyen Tebliğ, 04.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
Motorin’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 25.02.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

15.03.2021
İşlemleri Tamamlanmış Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin Gümrük Arşivine Teslimi Hk.

Gümrük idarelerine tek nüsha olarak verilen ve sadece gümrük idarelerinde arşivlenmesi hükme bağlanmış olan, işlemleri tamamlanmış antrepo ve ithalat beyannamelerinin gümrük arşivine tesliminde yaşanan gecikmeler/sorunlar üzerine; Muratbey Gümrük Müdürlüğünce (2021/05) sayılı Müdürlük Emri yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezalarının Tatbiki Hk.

Gümrük Kanunun 41 inci maddesi uyarınca; gümrük idareleri, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine eşyadan numune alınmasına veya eşyanın incelenmesine izin verebilmektedirler. Bu izin terminolojide Küşat Hakkı olarak bilinmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

15.03.2021
Suudi Arabistan'a İhracat’ta Yaşanan Sorunlar Hk.

Suudi Arabistan’ın Türk menşeli ürünlere örtülü olarak uygulamakta olduğu engellemeler uzun süredir ihracatçının gündeminde yer almaktaydı.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk. (Benzin)

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 10.03.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

15.03.2021
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün Mesai Saatlerine İlişkin Duyurusu Hk.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, kamu kurumlarında mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesine dair Valilik talimatına istinaden bir yazı yayımlamıştır.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
2933.59.95.00.28 GTİP’li Ürünün İthali Özel İzne Tabi Maddeler ve Müstahzarlar Listesinden Çıkarılması Hk.

Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar 2021/4 sayılı Tebliğ İle düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

5.03.2021
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesinde 09.02.2021, 18.02.2021 ve 26.02.2021 tarihinde muhtelif değişiklikler yapılmıştır.

Alphan Gümrük Duyuruları

5.03.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk. (Propan, Bütan ve LPG)

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 02.03.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

5.03.2021
Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Öncelikli Ürün Listesi ile; Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

5.03.2021
D Grubu Teslimlerde (DAP, DPU ve DDP) Sigorta Yükümlülüğü Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünce; DAP, DPU ve DDP gibi D grubu teslim şekillerinde sigorta giderlerinin ne şekilde değerlendirileceğine dair 2020 yılı içinde muhtelif yazılar paylaşılmış olup, konuya ilişkin tereddütlerin devam etmesi üzerine 61634634 sayılı yeni bir yazı daha yayımlanmıştır.

Gümrük Müşavirleri Derneği

5.03.2021
9603.21.00.00.00 Pozisyonunda Sınıfılandırılan “Diş Fırçaları” İthalatına İlişkin Tarife Kontenjanının Dağıtımı Hk.

3472 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 9603.21.00.00.19 GTİP’inde sınıflandırılan “Diş Fırçaları – Diğerleri” tanımlı ürünlere uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin 3 (üç) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiş ve gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması amacıyla, belirlenen ülkeler menşeli eşya için ayrıca tarife kontenjanı açılmıştı.

Ticaret Bakanlığı

5.03.2021
Bitki Sağlık Sertifikalarına İlişkin İthalat Uygulamaları Hk.

Ülkemize girişi yapılmak istenen bitkisel ürün ve diğer maddeler için her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmiş olması ilgili farklı uygulamaların olması ve uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla yazışma yapılması sonucunda Gümrükler Genel Müdürlüğü 61970125 sayılı yazıyı yayımlamıştır.

Ticaret Bakanlığı

5.03.2021
Türkiye – Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması Kapsamında Uygulanacak Tarife Kontenjanları Hk.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesine ilişkin 3583 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

5.03.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk. (Benzin)

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 27.02.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

5.03.2021
Türkiye – Birleşik Krallık STA’sının Cumhurbaşkanı Tarafından Onaylanması Hk.

29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasının Cumhurbaşkanınca onaylanmasına ilişkin Karar 24.02.2021 tarihli mükerrer resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

28.02.2021
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in “İşlenmemiş Kıymetli Madenlere” İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hk.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in 6. maddesi “Kıymetli maden ve taşlara” ilişkin hükümleri düzenlemekte olup, söz konusu maddenin fıkralarında “İşlenmemiş Kıymetli Madenlere” ilişkin muhtelif değişiklikler yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

28.02.2021
Yürürlük Süresi Sona Eren/Erecek Olan Dampinge Karşı Önlemler Hk.

2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler 19.02.2021 tarihli Resmi Gazetede ilan edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı

28.02.2021
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.

İlgili Tebliğ’in, “İhracat Bedelinden İndirimler” başlıklı 7. maddesine işlenmemiş kıymetli maden ithali ve buna ilişkin bedellerin mahsubuna dair yeni bir fıkra eklenmiş (7/5) ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

28.02.2021
32. Sayılı Karar’ın “Kıymetli Madenler, Taşlar ve Eşyalara” İlişkin Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 7. maddesi “Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalara” ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Cumhurbaşkanlığı

28.02.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 31.12.2020 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

28.02.2021
3921, 8208, 8301, 9105, 9609 ve 9613 Tarifesindeki Muhtelif Eşyaya Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

3921, 8208, 8301, 9105, 9609 ve 9613 tarifesinde sınıflandırılan muhtelif eşyaya gözetim uygulanmasına ilişkin hususlar 2013/10 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

28.02.2021
Ölçü Transformatörleri, Voltmetreler ve Ampermetrelere Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

Ölçü Transformatörleri, Voltmetreler ve Ampermetrelere gözetim uygulanmasına ilişkin hususlar 2007/10 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

28.02.2021
9405 Tarifesindeki Muhtelif Aydınlatma Cihazlarına Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

9405 tarifesinde sınıflandırılan muhtelif aydınlatma cihazlarına gözetim uygulanmasına ilişkin hususlar 2006/11 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

28.02.2021
8518 Tarifesindeki Muhtelif Hoparlörlere Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

8518 tarifesinde sınıflandırılan muhtelif hoparlörlere gözetim uygulanmasına ilişkin hususlar 2007/7 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

28.02.2021
2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesindeki Değişikliklerin Uygulanması Hk.

Tarım ürünleri ihracatını öngören DİİB'lerin düzenlenmesi ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirleri 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlenmektedir.

Alphan Gümrük Duyuruları

28.02.2021
Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen Mallara Uygulanacak ÖTV Tutarı Hk.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen “Rafinerici Lisansı” kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan rafinerilerde veya “İşleme Lisansı” kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan petrokimya tesislerinde üretilen, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların;

Cumhurbaşkanlığı

28.02.2021
Motorin’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 25.02.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

28.02.2021
Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler Hk.

Kağıtsız İhracat Uygulaması kapsamında mavi ve yeşil hatta işlem gören beyannamelere dair BİLGE Sisteminde yapılan düzenlemelere ilişkin olarak bir YAZI yayımlanmıştı.

Ticaret Bakanlığı

28.02.2021
2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği - Kontrol Belgesi

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi 2021/5 sayılı ÜGD Tebliği ile yapılmaktadır.

Alphan Gümrük Duyuruları

28.02.2021
“CE” Denetimi Kapsamındaki Eşyanın Motorlu Kara Taşıtlarında Kullanılıp Kullanılmayacağının Tespiti ve Kapsam Dışı Kararının TSE’de Olması Hk.

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi ÜGD Tebliği kapsamında yer alan 8425.42.00.00.00 ve 8425.49.00.00.00 GTİP'erinin karşısında (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç) ibaresi mülga 2020/9 sayılı Tebliğde bulunmaktayken, 2021/9 sayılı ÜGD Tebliğinde ise bu ibareler kaldırılmıştır.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Antrepo Beyannamesinin Tescilinde Ek Süre Uygulamaları Hk.

"Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya alınmakta. Antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içerisinde tescil edilmesi gerekmekte ve idare yazılı ve gerekçeli talebe istinaden bu süreyi bir gün uzatabilmektedir."

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşya Temdit (Uzatma) Başvuruları Hk.

Sanayicilerin ihtiyaç duydukları hammadde ve ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Bitki Sağlık Sertifikalarına İlişkin İthalat Uygulamaları ve Numune Alma İşlemleri Hk.

Karayolu ile girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddelerein aynı parti olması ve aynı partiye ait ürünlerin birden fazla taşıma aracı ile gelmesi durumunda nasıl bir uygulama yapılacağına ilişkin görüş talepleri üzerine, Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü bir yazı ile konuya açıklık getirmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı

22.02.2021
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarete İlişkin Bakanlık Duyurusu Hk. (Metil Etil Keton Peroksit)

2019/16 Sayılı Genelge ile; Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşyaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmekte olup, söz konusu eşyaya ilişkin listeler güncellendikçe Bakanlık internet sayfasından duyurulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Serbest Bölgelerde Üretilen Ateşli Silahlar ve Ar-Ge Kapsamındaki Mühimmatın Bölgeye Giriş-Çıkışı Hk.

Serbest Bölgelerin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi vb hususlar “Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği” ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin Uygulanmasında Yetkili Gümrük İdarelerinin Belirlenmesi Hk. (Orta Akdeniz B.M.)

Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX): Avrupa Komisyonu, AB üyesi ülke gümrük idareleri, İsviçre, Norveç ve Türkiye Gümrük İdareleri ile Faydalanan Ülke yetkili idarelerinin; veri girişi, güncelleme ve silme yetkileri ile verilere erişim yetkisi bulunan, veri tabanı dahil, elektronik veri işleme ve bilgi saklama sistemidir.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
“Fuel Oil” Cinsi Eşyada Tarife Alt Açılımlarının Belirlenmesi Hk.

Türk Gümrük Tarife cetvelinde 2021 yılında yapılan değişiklik ile; fuel oiller için "Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,5'i geçen fakat %1'i geçmeyenler" alt ayrımı oluşturularak 2710.19.67.00.11 (Yüksek Kükürtlü Fuel oil) ve 2710.19.67.00.12 (Fuel oil) GTİP'leri eklenmiştir.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

Gümrük Yönetmeliğinin “Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 16. Maddesine 20 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklikle 3. bir fıkra eklenmiş ve menşe şahadetnamesinin beyanname tescilinden sonra gümrük idaresine ibraz edilmesi mümkün kılınmıştı.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri ve Satış/Devir/İhrakiye Teslimleri Hk.

Deniz yoluyla gelen, serbest dolaşımda olmayan transit akaryakıtın depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit edilmesine ilişkin işlemler 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Çin Menşeli “Salon Tipi Sıcak ve Soğuk Hava Cihazları – Fancoil” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

Çin Halk Cumhuriyeti, menşeli 8415.83.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)” ürününe 2016/2 sayılı Tebliğ kapsamında, CIF bedelin %56,50’si oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

15.02.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk. (Benzin)

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 12.02.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

15.02.2021
Serbest Bölgeler Gelir Vergisi İstisnası/ FOB İhraç Oranının Düşürülmesi Hk.

Serbest Bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı

11.02.2021
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarete İlişkin Bakanlık Duyurusu Hk. (Atık Kağıt)

2019/16 Sayılı Genelge ile; Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşyaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmekte olup, söz konusu eşyaya ilişkin listeler güncellendikçe Bakanlık internet sayfasından duyurulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

11.02.2021
Cezayir’in Uyguladığı İlave Gümrük Vergileri Hk.

Cezayir’in uyguladığı ilave gümrük vergilerine ilişkin daha öncesinde muhtelif duyurular paylaşılmıştı.

Alphan Gümrük Duyuruları

11.02.2021
“Gözlük Çerçeveleri ve Güneş Gözlüklerine” İlişkin Gözetim Uygulamasında Tekrardan Değişiklik Yapılması Hk.

9003 ve 9004 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan bazı gözlük çerçeveleri ile güneş gözlükleri 2008/8 sayılı Gözetim Tebliği kapsamında adet başına değişen tutarlarda gözetim uygulamasına tabi tutulmaktaydı.

Ticaret Bakanlığı

11.02.2021
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler (Altın/Altın Mücevharat) Hk.

Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması, Dahilde İşleme İzni kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Ticaret Bakanlığı

11.02.2021
Elektronik Menşe Belgesi Düzenleyen Ülkeler ve Belgelerin Teyidi Hk.

Tercihsiz ticaret kapsamında menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda başvuru imkânı sağlayan ülkelerin gümrük idareleri, zaman zaman ülkemize bildirimde bulunmakta ve menşe şehadetnamelerinin doğruluğunun teyit edilebileceği internet sitelerini paylaşmaktadırlar

Ticaret Bakanlığı

11.02.2021
UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı Kapsamında Gelecek Eşyanın Yurt İçinde Satılması Halinde Gümrük Vergisinin Alınmaması Hk.

2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi, Final maçı 29 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.

Cumhurbaşkanlığı

11.02.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk. (Benzin)

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 12.02.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

11.02.2021
Çin Menşeli “Salon Tipi Sıcak ve Soğuk Hava Cihazları – Fancoil” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

Çin Halk Cumhuriyeti, menşeli 8415.83.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)” ürününe 2016/2 sayılı Tebliğ kapsamında, CIF bedelin %56,50’si oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

11.02.2021
Cezayir - İthalat Bedellerinin Ödenmesi (Güncel Durum) Hk.

Cezayir Finans Kanunu'nda yapılan değişiklik ile; Stratejik ürünler, kitlesel tüketim için olan gıda ürünleri, ulusal ekonomi için acil nitelikteki ürünler ve Devlet veya kamu iktisadi teşekkülleri tarafından ithal edilen ürünler haricindeki ithalat bedeli ödemelerine, malların sevkiyat tarihinden itibaren 45 gün içinde yapılması zorunluluğunun getirildiği,

Alphan Gümrük Duyuruları

11.02.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk. (Motorin)

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 11.02.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

11.02.2021
Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul Kapsamındaki Düzeltme Taleplerine Usulsüzlük Cezası Uygulanmaması Hk.

Gümrük beyannamesinde düzeltme talep edilmesi belirlenen durumlar için usulsüzlük cezasına tabi tutulmakta, ancak tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamındaki işlemlerde, işlemin tabiatı gereğince yapılan düzeltme taleplerine usulsüzlük cezası uygulanmaması gerekmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

11.02.2021
Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesine İlişkin Karar’da Yapılan Değişiklikler Hk.

26.05.2020 tarihli 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında; elektronik/sanal ortamdaki muhtelif faaliyetler desteklenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı

5.02.2021
ATA Karnelerinin Elektronik Başvuruları Hk.

ATA Karneleri : Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

Alphan Gümrük Duyuruları

5.02.2021
5407 Tarife Pozisyonunda Sınıfılandırılan “Sentetik Filamentten Mensucat – Giyim İçin Olanlar” Tanımlı Ürünlere Damping Uygulamasında Değişiklik Yapılması Hk.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 5407 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” tanımlı ürünlere dampinge karşı önlem uygulanmakta olup, bahse konu önlemlere ilişkin 2019/37 sayılı Tebliğ kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştı

Ticaret Bakanlığı

5.02.2021
5402.33 Tarifesindeki “Poliesterlerden Tekstüre İplikler” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önleminin Uzatılması Hk.

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.33 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “poliesterlerden tekstüre iplikler” tanımlı ürüne dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

5.02.2021
Bursa Laboratuvar Müdürlüğü’nün Geçici Süreyle Faaliyetlerini Durdurması Hk.

Bursa Laboratuvar Müdürlüğü, taşınma sebebiyle 01 Şubat 2021 tarihinden itibaren en az 1 ay süreyle faaliyetlerini durduracaktır.

Ticaret Bakanlığı

5.02.2021
Diş Fırçaları – Diğerleri” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Korunma Önleminin Uzatılması Hk.

9603.21.00.00.19 GTİP’inde sınıflandırılan “Diş Fırçaları – Diğerleri” tanımlı ürünlere uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin 3 (üç) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı

5.02.2021
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ Hk.

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatı 31.12.2021 tarihli, 2021/4 sayılı Tebliği ile düzenlenmekte ve aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

5.02.2021
Elektrikli Binek Otomobillerine Uygulanacak ÖTV Oranlarının Arttırılması Hk.

8703 tarifesi altında sınıflandırılan binek otomobillerinden “Sadece Elektrik Motorlu Olanları” için uygulanmakta olan ÖTV oranları 02.02.2021 tarihli düzenleme ile arttırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

5.02.2021
(Ayçiçek Yağı) Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Tarım ürünleri ihracatını öngören DİİB'lerin düzenlenmesi ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirleri 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

5.02.2021
Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere/Hedef Sektörlerde İlave Destek Sağlanması Hk.

Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlıkça hedef olarak belirlenen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin Bakanlık tarafından hedef olarak tespit edilen ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına dair usul ve esasları düzenleyen “Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar” yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

5.02.2021
Kağıtsız İhracat Uygulaması - Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler Hk.

İhracatta Kağıtsız Gümrük İşlemleri kapsamında; beyanname eki belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmemekte, kağıt ortamında düzenlenen beyanname eki belgeler taranarak BİLGE Sisteminde beyan edilmektedir. Söz konusu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmemektedir.

Ticaret Bakanlığı

5.02.2021
İthalatta Ambalaj Malzemeleri ve Gekap Gereklilikleri Hk.

Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan ambalajlarda beyan ve ödeme yükümlülüğü; plastik poşetler için satış noktalarının, diğer ambalajlar için ise piyasaya süren ve/veya ithalatçılarındır.

Alphan Gümrük Duyuruları

5.02.2021
Cep Telefonu Üretiminde Kullanılacak “Aksam ve Parçaların - 8517.70” Gözetim Kapsamından Çıkartılması Hk.

8517.70.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Aksam ve Parçalar” 2007/1 sayılı Gözetim Tebliği kapsamında “5 ABD Doları/Adet” gözetim uygulamasına tabi tutulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
“Gözlük Çerçeveleri ve Güneş Gözlüklerine” İlişkin Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapılması Hk.

9003 ve 9004 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan bazı gözlük çerçeveleri ile güneş gözlükleri, 2008/8 sayılı Gözetim Tebliği kapsamında adet başına değişen tutarlarda gözetim uygulamasına tabi tutulmaktaydı.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
Türkiye - Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hk.

25 Şubat 2020 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın onaylanmasına dair 3429 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

1.02.2021
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Üretime Tabi Tutulacak Cep Telefonlarına Gözetim Uygulanmaması Hk.

08.05.2020 tarihli 2020/6 sayılı Tebliğ ile; 8517.12.00.00.11 GTİP’inde sınıflandırılan “Alıcısı Bulunan Verici Portatif (Cellular) Telsiz Telefon Cihazları” tanımlı ürünlerden birim kıymeti 200 (ABD Doları/Adet) altında olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması getirilmişti.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarete İlişkin Bakanlık Duyurusu Hk.

2019/16 Sayılı Genelge ile; Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşyaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmekte olup, söz konusu eşyaya ilişkin listeler güncellendikçe Bakanlık internet sayfasından duyurulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalat Kapsamında Geçici Yetkilendirme Hk.

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin 2020/9 sayılı Tebliğ, 2021/9 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmış ve yeni Tebliğe eklenen geçici madde ile; 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 15/2/2021 tarihine kadar 2020/9 sayılı eski Tebliğ hükümleri çerçevesinde işlem yapılması imkanı tanınmıştı.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
Geri Gelen Eşya ve Kültür Fonu Ödemesi Hk.

Türkiye gümrük bölgesinden kesin ihracatı yapıldıktan sonra gümrük mevzuatının geri gelen eşya/hariçte işleme hükümleri kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak eşyanın geri getirilmesi durumunda, kültür fonu kesintisine tabi olup olmadığına dair bilgi talep edilmiştir.

Alphan Gümrük Duyuruları

1.02.2021
7312.10.81.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Ürünlere Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Hk.

7312.10.81.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Ürünlere Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Hk.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
Fas Gümrük Tarife Kodlarında Yapılan Değişiklikler Hk.

Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresince 6133/222 sayılı Genelge ile; 2021 yılı gümrük tarife kodlarında değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin AB ve Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşmalarının ürün listelerine yansımaları olmuştur.

Alphan Gümrük Duyuruları

1.02.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk. (Benzin)

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 26.01.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

1.02.2021
Ayniyet Tespit İşlemlerinden İstisna Hk.

Onaylanmış kişi statüsü kapsamında veya dahilde işleme rejimi kapsamında belirlenen koşulları taşıyan yükümlüler ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmaktadırlar.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
Gümrük Kabahatlerinde İçtima Kuralının Uygulaması Hk.

Kabahatler Kanununun “İçtima” başlıklı 15/1. maddesi ile; “Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verileceği, Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verileceği,”

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılabilmesi Hk.

Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumları tarafından tahlile tabi tutulması kaynak israfına sebebiyet vermektedir Bu gibi durumları önlemek ve bir kamu kurumu tarafından ulaşılan sonucun diğer kamu kurumlarınca da kullanılmasını sağlamak üzere Gümrükler Genel Müdürlüğü 2021/4 sayılı Genelge'yi yayımlamıştır.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
95 Oktan Benzine’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hak.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 07.01.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

20.01.2021
Emniyet Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen “İlişik Kesme Belgesi ile KDV İstisna Belgesinin” TPS Kapsamına Alınması Hk.

"Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun" ile "Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İlişik Kesme Belgesi" ile,

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
“Avize, Tavan ve Duvar Aydınlatma Cihazlarına” Uygulanacak Gözetim Kıymetinde Değişiklik Yapılması Hk.

9405.10.98.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan (Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları – Diğerleri) tanımlı ürünler için 2006/11 sayılı Tebliğ kapsamında 60 USD/kg gözetim uygulanmaktaydı.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
5402.47 Tarifesindeki “Poliesterlerden Sentetik Filament İplikleri” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önleminin Devamı Hk.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Diğerleri, poliesterlerden” tanımlı ürüne dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
AB ve Güney Kore Menşeli “Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik” Cinsi Ürünlere Damping Soruşturması Açılması Hk.

Çelik üreticisi muhtelif firmaların başvurusu üzerine 09.01.2021 tarihli 2021/4 sayılı Tebliğ ile;

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
ATR Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbraz Edilebilmesine İlişkin Sürenin Uzatılması Hk.

2020 yılının Nisan ayında yayımlanan Bakanlık Oluru ile; ithalat işlemlerinde ibraz edilmesi gereken ATR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin, bu belgeleri düzenleyen yurtdışındaki kurumların mevcut Covid-19 salgınında kapalı olmasından dolayı ihracat yapılırken düzenlenememesi sebebiyle, söz konusu belgelerin 31.12.2020 tarihine ibraz edilebilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
“Köklendirilmiş Çelikler ve Fidanların - 0602.90.45.00.11” KDV Oranı Hk.

Tarife Cetveli`nin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimlerinin KDV oranı belirli bir süre için %8’e indirilmiş ve bu süre, daha sonrasında 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Alphan Gümrük Duyuruları

20.01.2021
Antrepolarda Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Teminat Olarak Kullanılması Talepleri Hk.

Götürü Teminat Sistemi: Gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek birden fazla işlem için Bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilmesi, olarak tanımlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
Cezayir - İthalat Bedellerinin Ödenmesi Hk.

Son yıllarda dış ticaret açığı veren ve ithalatını azaltmayı veya kısıtlamayı hedefleyen uygulamalar tatbik eden Cezayir, 2017 yılından bu yana ithalat kısıtlamalarından vergi artışlarına kadar bir çok önlem almıştı.

Alphan Gümrük Duyuruları

20.01.2021
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hk.

Eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmek amacıyla musiki ve sinema eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınlarda zorunlu, kolay kopyalanmaya müsait diğer eser gruplarında ise isteğe bağlı olarak kullanılacak bandrolün temini, kullanımı, uygulamanın denetlenmesine ilişkin işlemler

Kültür ve Turizm Bakanlığı

20.01.2021
2021/12 Sayılı Tebliğ Kapsamında Düzenlenen “İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının” TPS Kapsamına Alınması Hk.

2021/12 sayılı Tebliğ ile; Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
AB’den Yapılan Sevkiyatlarda Menşe Şahadetnamesinin Hangi Ülke Tarafından Düzenleneceği Hk.

AB ülkelerinden yapılan ithalatlarda menşe şehadetnamesinin eşyanın menşe ülkesi veya sevk edildiği ülke tarafından düzenlenmediği durumlarda, Gümrük Yönetmeliği’nin 38 ve 40. madde hükümlerine atıf yapılarak söz konusu belgeler kabul edilmemekteydi.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 31.12.2020 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

20.01.2021
Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasının Türkçe Metni ve Ekleri Yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasının metni ve eklerinin Türkçe nüshalarını yayımlamıştır.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
Birleşik Krallık Menşeli Eşyada İlave Gümrük Vergisi ve Başlamış İşlem Muafiyeti Hk.

31.12.2020 tarihinde yayımlanan 3351 sayılı Karar ile; ilave gümrük vergilerine ilişkin olarak bugüne kadar yayımlanmış olan 35 adet Karar yürürlükten kaldırılarak, ilave gümrük vergisi uygulanacak ürünler tek bir Karar altında toplanmıştır.

Alphan Gümrük Duyuruları

20.01.2021
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hk.

Eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmek amacıyla musiki ve sinema eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınlarda zorunlu, kolay kopyalanmaya müsait diğer eser gruplarında ise isteğe bağlı olarak kullanılacak bandrolün temini, kullanımı, uygulamanın denetlenmesine ilişkin işlemler

Kültür ve Turizm Bakanlığı

20.01.2021
4814 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı Duvar Kağıtlarına Uygulanmakta Olan Korunma Önleminin Uzatılmasına Dair Soruşturma Açılması Hk.

4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatına 2018/18 sayılı Karar kapsamında; 3,25 ABD Doları /Kg ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
Fas'ın Ülkemizden Hazırgiyim ve Tekstil Ürünleri İthalatında Vergi Oranlarını Arttırması Hk.

Türkiye ve Fas arasında 2006 yılında uygulamaya konulmuş olan bir serbest ticaret anlaşması bulunmakta olup, bu anlaşmanın da etkisiyle Türkiye’nin Fas’a gerçekleştirdiği ihracat süreç içerisinde artarak 2019 yılı itibariyle 2,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Buna mukabil, Fas'tan ülkemize 700 milyon dolar ithalat yapılmaktadır.

Alphan Gümrük Duyuruları

20.01.2021
95 Oktan Benzine’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 06.01.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

20.01.2021
Dahilde Isleme Izin Belgeleri/Dahilde Isleme Izinlerine Iliskin Ek Süre Basvurulari Hk.

Dünya genelinde yasanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgini nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara yönelik olarak Dahilde Isleme Rejimi Tebligi (Ihracat: 2006/12)’ne eklenen geçici madde ile “Dahilde isleme izin belgeleri/dahilde isleme izinlerine iliskin ek süre basvurulari” düzenlenmistir.

Ticaret Bakanlığı

4.01.2021
2021 Yili Ürün Güvenligi ve Denetimi Tebligleri Hk.

31.12.2020 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de Ürün Güvenligi ve Denetimine iliskin Tebligler yayimlanmistir.

Ticaret Bakanlığı

4.01.2021
Akaryakit Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarinin Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayili listede yer alan akaryakit ürünlerine 31.12.2020 tarihi itibariyla uygulanacak ÖTV tutarlarina iliskin liste Gelir Idaresi Baskanliginin sitesinde yayimlanmistir.

Gelir İdaresi Başkanlığı

4.01.2021
2021 Yili Geri Kazanim Katilim Payi Tutarlarinin Belirlenmesi Hk.

Geri Kazanim Katilim Payi : 2872 sayili Çevre Kanununun ek-1 sayili listesinde yer alan ürünlerden posetler için satis noktalarindan, diger ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçilardan listede belirtilen tutarda geri kazanim katilim payi tahsil edilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

4.01.2021
Malezya Menseli/Çikisli 5407 Tarife Pozisyonunda Sinifilandirilan “Sentetik Filamentten Mensucat – Giyim Için Olanlar” Tanimli Esyaya Uygulanacak Damp

Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Kralligi ve Çin Tayvani menseli 5407 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sentetik filament iplikten dokunmus mensucat (giyim için olanlar)” tanimli ürünlere 2015/3 sayili Teblig kapsaminda dampinge karsi önlem uygulanmaktadir.

Ticaret Bakanlığı

4.01.2021
Ingiltere’nin Gümrük Birligi ve PAAMK Kapsamindan Çikarilmasi Hk

Brexit’e iliskin geçis sürecinin tamamlanmasinin ardindan, 31.12.2020 tarihli 2 farkli düzenleme ile;

Cumhurbaşkanlığı

4.01.2021
AB Menseli Bazi Tohum/Meyve ve Sporlarin Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulamasi Hk.

Avrupa Birligi Menseli Bazi Tarim Ürünleri Ithalatinda Uygulanan Tarife Kontenjanlari Listesinde bulunan AB040 kod numarali tarife kontenjani satiri asagidaki sekilde degistirilmis ve ayni Listenin sonuna asagidaki dipnot eklenmistir

Ticaret Bakanlığı

4.01.2021
2021 Yili Ithalat Tebligleri Hk.

31.12.2020  tarihli  Mükerrer Resmi Gazete’de muhtelif Ithalat Tebligleri yayimlanmistir.

Ticaret Bakanlığı

4.01.2021
Akaryakit Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarinin Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayili listede yer alan akaryakit ürünlerine 31.12.2020 tarihi itibariyla uygulanacak ÖTV tutarlarina iliskin liste Gelir Idaresi Baskanliginin sitesinde yayimlanmistir.

Gelir İdaresi Başkanlığı

4.01.2021
Türkiye – Birlesik Krallik STA’si Kapsaminda Mense Beyani Hk.

29 Aralik 2020 tarihinde imzalanan Türkiye-Ingiltere STA’si kapsaminda tercihli ticarete konu esyaya yapilacak islemlere iliskin Uluslararasi Anlasmalar ve AB Genel Müdürlügünce bazi açiklamalar yapilmisti.

Ticaret Bakanlığı

4.01.2021
ÖTV (III) Sayili Listede Yer Alan Ürünlerin (Alkollü-Alkolsüz Içecekler ve Tütün Ürünleri) Vergi Tutarlarinin Yeniden Belirlenmesi Hk.

ÖTV Kanunu’nun 12/3. Maddesi uyarinca (III) sayili listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanmasi gereken vergi tutarlari TÜIK tarafindan ilan edilen üretici fiyat endeksinde son alti ayda meydana gelen degisim oraninda yeniden belirlenmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı

4.01.2021
Ithalat Yönetmeligi’nin Yürürlükten Kaldirilmasi Hk.

31/12/1995 tarihinde yayimlanmis olan Ithalat Yönetmeligi 31.12.2020 tarihinde yürürlükten kaldirilmistir.

Ticaret Bakanlığı

4.01.2021
Ithalatta Ilave Gümrük Vergisi Uygulanmasina Iliskin Karar

Ilave Gümrük Vergisi müstakil bir vergi olmayip Bakanlar Kurulu Kararlari (hali hazirda Cumhurbaskani Karari) ile mevcut gümrük vergisi oranlarinda yapilan artis olarak tanimlanmaktadir.

Cumhurbaşkanlığı

4.01.2021
Yeni Ithalat Rejim Kararinin Yayimlanmasi Hk.

Ithalata iliskin genel yetkiyi, ithalatin esaslarini, ithalat islemlerini yürütme kosullarini, ithal esyaya uygulanacak gümrük vergisi, es etkili vergiler ile diger mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarini ve ithalatla ilgili izinleri kapsayan Ithalat Rejim Karari yayimlanmistir.

Cumhurbaşkanlığı

4.01.2021
ATR Dolasim Belgesi ve Mense Ispat Belgelerinin 2021 Yilinda Geçerli Olacak Satis ve Onay Bedelleri Hk.

A.TR Dolasim Belgesi ve Mense Ispat Belgelerinin bir sonraki yilda uygulanacak satis ve onay fiyati basim yetkisi verilmis kurumlarin da görüsü alinarak her yil Ticaret Bakanliginca belirlenmekte ve Bakanligin bazi yillar satis ve onay bedellerinde herhangi bir degisiklige gitmeksizin bir önceki yilla ayni bedellerin uygulanmasina karar verebilme yetkisi bulunmaktadir.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
AB ve Ingiltere Arasinda, Brexit Sonrasi Bir Ticaret Anlasmasi Üzerinde Uzlasma Saglanmasi Hk.

31.12.2020 tarihinde sona erecek olan Brexit geçis döneminin bitimine günler kala, Avrupa Birligi ve Ingiltere arasinda, Brexit sonrasi bir ticaret anlasmasi üzerinde uzlasma saglandi.

Alphan Gümrük Duyuruları

30.12.2020
Ihracat, Transit Ticaret, Ihracat Sayilan Satis ve Teslimler ile Döviz Kazandirici Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç Istisnasi Tebligi Hk.

Ihracat, transit ticaret, ihracat sayilan satis ve teslimler ile döviz kazandirici hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasinin uygulama usul ve esaslari 2017/4 sayili Teblig ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
Türkiye - Birlesik Krallik Serbest Ticaret Anlasmasinin Imzalanmasi Hk.

Türkiye - Birlesik Krallik arasindakiSerbest Ticaret Anlasmasi imzalandi. Konuya iliskin Ticaret Bakanliginin internet sitesinde yapilan duyuruya göre;

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
2021 Yilinda Geçerli Olacak Istatistik Pozisyonlarina Bölünmüs Türk Gümrük Tarife Cetveli Hk.

474 sayili Gümrük Giris Tarife Cetveli Hakkinda Kanun uyarinca; 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere Istatistik Pozisyonlarina Bölünmüs Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin yürürlüge konulmasina iliskin 3345 sayili Karar yayimlanmistir.

Cumhurbaşkanlığı

30.12.2020
Is Makinasi Ithalatinda Model Yili Uygulamasi Hk.

Ithalat Rejim Kararinin 7. maddesine göre; Eski, kullanilmis, yenilestirilmis, kusurlu (defolu) ve yatik (zamanla dayanikliligini yitirmis) mallarin ithali izne tabidir.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
Gümrük Müsavirligi ve Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi 2021 Yili Asgari Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Hk.

Gümrük müsavirligi ve yetkilendirilmis gümrük müsavirligine iliskin hizmetlerin asgari ücret tarifeleri ilgili Teblig’in ekinde yer alan listelerde belirtilmektedir.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
Bazi Sigara ve Tütün Mamullerine Uygulanacak ÖTV Oranlarinin Düsürülmesi Hk.

ÖTV (III) Sayili Listenin B Cetvelinde yer alan bazi sigara ve tütün mamullerine uygulanacak vergi oranlari %67’den, %63’e düsürülmüstür. Söz konusu ürünlerin asgari maktu ve maktu vergi tutarlarinda yeniden degerleme oraninda yapilmasi gereken artisin, 2021 yili Ocak - Haziran dönemi için uygulanmamasi kararlastirilmistir.

Cumhurbaşkanlığı

30.12.2020
Brexit – Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamalari Hk.

31.12.2020 -23:59 itibariyla Brexit sürecinin tamamlanmasi ile Birlesik Krallik Ortak Transit Sözlesmesine ayri bir taraf olarak katilacak ve söz konusu ülkeye/ülkeden yapilacak tasimalarda AB-BK sinirinda NCTS’de ayrica bir sinir geçis islemi yapilmasi gerekecektir.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
7256 Sayili Yapilandirma Kanununa Iliskin Basvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatilmasi Hk.

7256 sayili “Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi Hakkinda Kanun” hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüs olan basvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, birer ay uzatilmistir.

Cumhurbaşkanlığı

30.12.2020
Bazi Tekstil/Konfeksiyon ve Deri Ürünleri Ithalatinin Kayda Alinmak Suretiyle Gözetime Tabi Tutulmasi Hk.

Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatinin kayda alinmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasini düzenleyen 2019/1 sayili Teblig yürürlükten kaldirilmis olup, 2020/9 sayili Teblig yayimlanmistir.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
Bazi Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine Iliskin Ürün Güvenligi ve Denetimi Tebliginde Degisiklik Yapilmasi Hk.

Kasim ayinda yayimlanmis olan Bazi Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine Iliskin Ürün Güvenligi ve Denetimine iliskin 2021/18 sayili Tebligde, degisiklikler yapan 2021/26 sayili Teblig yayimlanmistir.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
Türkiye - Birlesik Krallik Serbest Ticaret Anlasmasina Dair Açiklamalar Hk.

29 Aralik 2020 tarihinde imzalanan Türkiye-Ingiltere STA’sina iliskin Uluslararasi Anlasmalar ve AB Genel Müdürlügünce bazi açiklamalar yapilmistir.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
Bazi Sanayi Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hk.

Asagidaki tabloda detaylarina yer verilen sanayi ürünleri ithalatinda 15/02/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi orani ile tarife kontenjani açilmistir.

Cumhurbaşkanlığı

30.12.2020
Bazi Sanayi Ürünleri Ithalatinda Uygulanacak Tarife Kontenjanlarinin Dagitimi Hk.

3339 sayili Cumhurbaskani Karari ile asagidaki tabloda detaylarina yer verilen bazi sanayi ürünleri thalatinda 15/02/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi orani ile tarife kontenjani açilmisti.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
Pirinç Ithalatinda Gümrük Vergilerinin Geçici Olarak Düsürülmesi Hk.

1006 tarife pozisyonu altinda siniflandirilan “Pirinç” cinsi ürünler için % 45’e varan oranlarda gümrük vergisi uygulanmaktadir. 23.12.2020 tarihinde yapilan degisiklik ile; 30 Nisan 2021 tarihine kadar söz konusu ürünler için daha düsük oranli gümrük vergilerinin uygulanmasina karar verilmistir.

Cumhurbaşkanlığı

24.12.2020
7256 Sayili Yapilandirma Kanunu’nun Kapsami ve Idari Para Cezalari Hk.

Istanbul Gümrük Müsavirleri dernegi 7256 sayili Kanunun kapsami ve uygulamasina dair tereddüt yasanan hususlari muhtelif yazilar ile Gümrükler Genel Müdürlügü’ne iletmistir.

Ticaret Bakanlığı

24.12.2020
Sonradan Ibraz Edilen Mense Sahadetnameleri ve Ilave Gümrük Vergisi Hk.

Gümrük Yönetmeliginin “Esyanin Menseini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan Ibrazina Iliskin Geçis Hükümleri” baslikli Geçici 16. Maddesine 20 Ekim 2020 tarihinde yapilan degisiklikle 3. bir fikra eklenmis ve mense sahadetnamesinin beyanname tescilinden sonra gümrük idaresine ibraz edilmesi mümkün kilinmisti.

Ticaret Bakanlığı

24.12.2020
“Dogal Çiçek Soganlari”nin 2021 Yili Ihracat Listesi Hk.

2021 yili için dogadan toplanarak ihracati yasak olan çiçek soganlarinin familyalarini, cinslerini ve türlerini; doga ve üretim olarak kotayla sinirlandirilan çiçek soganlarinin familyalarini, cinslerini ve türlerini; ihracat miktarlari ve çevre ölçüleri ile ihracati üretimden serbest olan çiçek soganlarinin familyalarini, cinslerini ve türlerini belirleyen Teblig yayimlanmistir.

Tarım ve Orman Bakanlığı

24.12.2020
Bugday, Mahlut, Arpa ve Misir (Tohumluk Olmayan) Ürünlerinde Gümrük Vergisinin Sifirlanmasina Iliskin Uygulamanin Uzatilmasi Hk.

21.10.2020 tarihli düzenleme ile; Tohumluk olmayan bugday, mahlut, arpa ve misir cinsi ürünlerin gümrük vergisinin 31.12.2020 tarihine kadar % 0 olarak uygulanmasina karar verilmisti.

Cumhurbaşkanlığı

24.12.2020
Gümrük Mevzuatinda Yer Alan Bazi Tutarlarin Yeniden Degerleme Kapsaminda Belirlenmesi Hk.

2020 yili için yeniden degerleme oraninin %9,11 olarak tespit edilmesi üzerine gümrük mevzuatinda yer alan bazi tutarlar da yeniden belirlenmistir.

Ticaret Bakanlığı

24.12.2020
Covid-19 Asilarinin KDV Oraninin %1 Olarak Belirlenmesi ve KDV Indirimlerinin Uzatilmasi Hk.

23.12.2020 tarihli düzenleme ile KDV Oranlarinin Tespitine Iliskin Karara 23.12.2020 tarihinde eklenen geçici madde ile; Saglik Bakanliginca onaylanan Covid-19 asilarinin, 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde, KDV orani % 1 olarak uygulanacaktir.

Cumhurbaşkanlığı

24.12.2020
Ticari Ithalat Maksadi Disinda Yurt Disindan Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alici Vb. Cihazlardan 2021 Yilinda Alinacak Maktu Bandrol Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.

Ticari ithalat maksadi disinda yurt disindan getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alici cihazlari ve birlesik cihazlar ile görsel ve/veya isitsel yayinlari alabilen diger cihazlardan 2021 yilinda alinacak bandrol ücretleri belirlenmistir.

Cumhurbaşkanlığı

24.12.2020
Antrepodaki Esyanin Satis Yoluyla Devredilmesi Halinde Kiymet Tespiti Hk.

Antrepoda bekleyen esyalarin satis yoluyla baskasina devrinde esyanin kiymetine iliskin zaman zaman tereddütler yasanabilmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

16.12.2020
Benzin ve Motorin’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarinin Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayili listede yer alan akaryakit ürünlerine 15.12.2020 tarihi itibariyla uygulanacak ÖTV tutarlarina iliskin liste Gelir Idaresi Baskanliginin sitesinde yayimlanmistir.

Gelir İdaresi Başkanlığı

16.12.2020
Akaryakit Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarinin Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayili listede yer alan akaryakit ürünlerine 31.12.2020 tarihi itibariyla uygulanacak ÖTV tutarlarina iliskin liste Gelir Idaresi Baskanliginin sitesinde yayimlanmistir.

Gelir İdaresi Başkanlığı

11.12.2020
“Dolgu Lastiklerin – 4012” Siniflandirilmasi Hk.

“Dolgu Lastik” ticari tanimli esyanin siniflandirilmasina iliskin gümrük idarelerinde farkli uygulamalarin önüne geçmek üzere Gümrükler Genel Müdürlügü 4012 tarife pozisyonu izahnamesine dair 59320078 sayili yaziyi yayimlamistir.

Ticaret Bakanlığı

11.12.2020
Yapilandirma Kanunu Kapsaminda Gümrük Idarelerince Yapilacak Islemler Hk.

Istanbul Gümrük ve Dis Ticaret Bölge Müdürlügü; 7256 sayili Yapilandirma Kanunu kapsamindaki basvurularin dogru ve hizli bir sekilde karsilanmasini teminen, Gümrük Müdürlüklerince dikkate alinmasi gereken hususlara dair kapsamli bir talimat yazisi yayimlamistir.

Ticaret Bakanlığı

11.12.2020
Ticaret Bakanligi’nin Mesai Saatlerine Iliskin Duyurusu

Salginla mücadele kapsaminda kamu kurumlarinda mesai saatlerinin yeniden düzenlenebilmesi Cumhurbaskanligi’nca uygun görülmüstür.

Cumhurbaşkanlığı

11.12.2020
Dahilde Isleme Esdeger Esya Kisitlamasi Hk.

Ihracat Genel Müdürlügü’nün 30.11.2020 tarihli talimat yazisi ile pandemi sürecinin baslangicinda oldugu gibi, özellikle ilave gümrük vergilerine ve ticaret politikasi önlemlerine tabi ürünlerin esdeger esya yerine ithal edilmesine sinirlama getirilmistir.

Ticaret Bakanlığı

11.12.2020
Antrepoda Kagitsiz Beyanname - Pilot Uygulamasi Hk.

“Kagitsiz Gümrük Islemleri Projesi” kapsaminda antrepo beyannamesi ve eklerinin de elektronik ortama alinmasi ve islemlerin kagitsiz ortamda yürütülmesi hedeflenmekte ve bu kapsamda Ankara Gümrük Müdürlügünde pilot uygulamaya baslanmasi planlanmaktadir.

Ticaret Bakanlığı

11.12.2020
Sonradan Ibraz Edilen Mense Sahadetnamelerine Usulsüzlük Cezasi Uygulanmamasi Hk.

Gümrük Yönetmeliginin “Esyanin Menseini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan Ibrazina Iliskin Geçis Hükümleri” baslikli Geçici 16. Maddesine 20 Ekim 2020 tarihinde yapilan degisiklikle 3. bir fikra eklenmisti.

Ticaret Bakanlığı

11.12.2020
Akaryakit Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarinin Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayili listede yer alan akaryakit ürünlerine 31.12.2020 tarihi itibariyla uygulanacak ÖTV tutarlarina iliskin liste Gelir Idaresi Baskanliginin sitesinde yayimlanmistir.

Gelir İdaresi Başkanlığı

11.12.2020
Gümrük Yönetmeliginde Degisiklik - AB’den ATR Esliginde Gelen Esyada Mense Sahadetnamesi Ibrazi Hk.

Gümrük Yönetmeliginin 205. Maddesi “Ticaret Politikasi Önlemleri, Ilave Gümrük Vergisi ve Diger Mali Yükümlülükler” basligini tasimakta ve 205. Maddenin 4. Fikrasinda söz konusu önlem ve yükümlülüklerin hangi hallerde aranip aranmayacagina dair hükümleri içermektedir.

Ticaret Bakanlığı

11.12.2020
3907.69.00.00.00 GTIP’inde Siniflandirilan “Poli(Etilen Tereftalat) - Digerleri” Tanimli Ürünlere Uygulanan EMY’den Muafiyet Saglamak Üzere Tarife Kontenjani Açilmasi Hk.

13.11.2020 tarihli düzenleme ile 3907.69.00.00.00 GTIP’inde siniflandirilan “Poli(etilen tereftalat) - Digerleri” tanimli ürünlere iliskin açilmis olan korunma önlemi sorusturmasi sonucunda, asagidaki tabloda belirtilen sekilde 3 (üç) yil süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasina karar verilmis ve belirlenen ülkeler menseli esyanin korunma önlemi uygulamasindan muaf tutulmasi amaciyla, tarife kontenjani açilmisti.

Ticaret Bakanlığı

11.12.2020
7256 Sayili Yapilandirma Kanunu Kapsaminda Gümrük Alacaklarinin Yeniden Yapilandirilmasina Iliskin Teblig Hk.

Kamuoyunda Af Kanunu/Torba Yasa olarak da adlandirilan, 7256 sayili “Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun” 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayimlanmisti.

Ticaret Bakanlığı

8.12.2020
Gümrük Uzlasma Yönetmeliginde Yapilan Degisikliklere Izahat Getirilmesi Hk.

Gümrük Uzlasma Yönetmeliginde 14.01.2020 tarihinde yapilan degisiklik sonrasinda uygulamada karsilasilan tereddütleri gidermek amaciyla, Gümrükler Genel Müdürlügünce 58677311 sayili yazi yayimlanmistir.

Ticaret Bakanlığı

8.12.2020
"8415 - Klima Cihazlarina" Iliskin Tarife Siniflandirma Kararinda Degisiklik Yapilmasi Hk.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasini saglamak amaciyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alinan siniflandirma kararlari 16 seri nolu Gümrük Genel Tebligi ile duyurulmaktadir.

Ticaret Bakanlığı

24.11.2020
Bazi Tekstil Ürünleri Ithalatinda Detay Beyan Formlarinin Ibrazini Düzenleyen 3 Seri Nolu Tebligin Yürürlükten Kaldirilmasi Hk.

Dokumaya elverisli maddelerden mamul mensucat cinsi esya, örme kumas cinsi esya ile uzun elyaf, kisa elyaf ve filament ipliklerin serbest dolasima girisinde “Detay Beyan” formlarinin ibrazina iliskin usul ve esaslari düzenleyen 3 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi (Serbest Dolasima Giris) 19.11.2020 tarihli düzenleme ile yürürlükten kaldirilmistir.

Ticaret Bakanlığı

24.11.2020
Ürün Güvenligi ve Denetimi Kapsamindaki Ithalat Denetimleri ve YYS Hk.

Ürün Güvenligi ve Denetimi (ÜGD) Tebligleri kapsaminda Türk Standardlari Enstitüsü (TSE) eliyle ithalat asamasinda gerçeklestirilen denetimlerde yasanan aksakliklar ve denetim süreçlerine iliskin çözüm önerileri, Gümrük Müsavir Dernekleri araciligi ile Ürün Güvenligi ve Denetimi Genel Müdürlügü’ ne aktarilmistir.

Ticaret Bakanlığı

17.11.2020
7256 sayili 'Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun' Hk.

Kamuoyunda Af Kanunu/Torba Yasa olarak da adlandirilan, 7256 sayili “Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun” 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayimlanmistir.

Gelir İdaresi Başkanlığı

17.11.2020
Tecil-Terkin Uygulamasi ve KDV Kanunu Geçici 17. Madde Degisikligi Hk.

7256 sayili “Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun” ile KDV Kanununu Geçici 17. Maddesinde yer alan “31.12.2020” ibaresi “31.12.2025” olarak degistirilmistir.

Gelir İdaresi Başkanlığı

17.11.2020
Akaryakit Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarinin Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayili listede yer alan akaryakit ürünlerine 17.11.2020 tarihi itibariyla uygulanacak ÖTV tutarlarina iliskin liste Gelir Idaresi Baskanliginin sitesinde yayimlanmistir.

Gelir İdaresi Başkanlığı

17.11.2020
Gümrük Yönetmeligine Eklenen Esyanin Menseini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan Ibrazina Iliskin Geçis Hükmünün Uygulanmasi Hk.

Gümrük Yönetmeliginin “Esyanin Menseini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan Ibrazina Iliskin Geçis Hükümleri” baslikli Geçici 16. Maddesine yeni bir fikra eklenmis ve 20.10.2020 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmis olan ve beyanname ekinde mense sahadetnamesi bulunmadigi halde

Ticaret Bakanlığı

4.11.2020
Gümrük Yönetmeliginde Yapilan “Götürü Teminat” Islemlerine Iliskin Degisikligin Yürürlük Tarihinin Ötelenmesi Hk.

Gümrük antrepolarinda “Götürü Teminat” islemlerini düzenleyen Gümrük Yönetmeliginin 527. Maddesi, 2014 tarihinde yürürlükten kaldirilmisti.

Ticaret Bakanlığı

4.11.2020
Kaçakçilikla Mücadele Kanunu Kapsamina “Makaron ve Yaprak Sigara Kâgidina” Iliskin Hükümler Eklenmesi Hk.

5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu’nun 3. Maddesinde “Kaçakçilik Suçlari” tanimlanmakta ve ilgili maddenin 10,16,17 ve 18 inci fikralarinda “tütün mamulleri ve alkollü içkiler” kaçakçiligina iliskin hükümler yer almaktadir.

Tarım ve Orman Bakanlığı

4.11.2020
Akaryakit Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarinin Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayili listede yer alan akaryakit ürünlerine 04.11.2020 tarihi itibariyla uygulanacak ÖTV tutarlarina iliskin liste Gelir Idaresi Baskanliginin sitesinde yayimlanmistir.

Gelir İdaresi Başkanlığı

4.11.2020
2021 Yili Avrupa Birligi Ortak Gümrük Tarifesi

Avrupa Birligi nin 2021 yili gümrük tarifesini ve üçüncü ülkelerden yapilacak ithalatlarda 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarini içeren 2658/87 sayili Konsey Kararina iliskin düzenleme (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1577) 30.10.2020 tarihli Avrupa Birligi Resmi Gazetesi’nde yayimlanmistir.

Alphan Gümrük Duyuruları

4.11.2020
Rusya, Belarus ve Kazakistan Özelinde Özel Mense Sahadetnamelerinin (Form A) MEDOS Üzerinden Onaylanmasi Hk.

FORM A Özel Mense Sahadetnamesi Nedir? Genellestirilmis Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde bazi ülkeler tek tarafli olarak ülkemizden yaptiklari ithalatta sistem kapsamina giren esya için gümrük vergisi indirimi uygulamaktadir.

Alphan Gümrük Duyuruları

30.10.2020
Kiymet Arastirmasina Iliskin Risk Kontrolünün BILGE Sistemi Tarafindan Yapilmasi Hk.

Gümrük kiymetinin gerçeklik veya dogrulugu konusunda süpheye düsülmesi durumunda, yükümlünün beyan ettigi kiymetin gerçeklik ve dogrulugu 2012/29 sayili Genelgede yer alan usuller çerçevesinde gümrük idaresince arastirilmaktadir.

Alphan Gümrük Duyuruları

30.10.2020
Suriye’de Güvenlik Altina Alinan Bölgelerle Yapilacak Ticarete Iliskin Bakanlik Duyurusu Hk.

2019/16 Sayili Genelge ile; Suriye’de güvenlik altina alinan bölgelere/bölgelerden yapilacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek esyaya iliskin usul ve esaslar belirlenmekte olup, söz konusu esyaya iliskin listeler güncellendikçe Bakanlik internet sayfasindan duyurulmaktadir.

Alphan Gümrük Duyuruları

30.10.2020
Akaryakit Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarinin Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayili listede yer alan akaryakit ürünlerine 29.10.2020 tarihi itibariyla uygulanacak ÖTV tutarlarina iliskin liste Gelir Idaresi Baskanliginin sitesinde yayimlanmistir.

Ticaret Bakanlığı

30.10.2020
MEDOS – Mense Belgelerinin Islak Imzalanmamasi Hk.

Mense ve Dolasim Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) : Mense ispat ve dolasim belgelerinin onay ve vize islemlerinin elektronik sistem üzerinden yapilmasina olanak saglayan bir platformdur.

Alphan Gümrük Duyuruları

30.10.2020
D Grubu Teslimlerde (DAP, DPU ve DDP) Sigorta Yükümlülügü Hk.

DAP, DPU ve DDP gibi D grubu teslim sekillerinde belirlenen terminal noktasina kadar tüm riskler saticinin sorumlulugunda olup, saticinin direkt olarak bir teminat sigortasi ödeme zorunlulugu bulunmamaktadir.

Alphan Gümrük Duyuruları

30.10.2020